Mantalai Memoirs

Mantalai Map (Himalaya Trek)
Kalga Basecamp
Kalga to Khirganga
Khirganga
Khirganga to Thunda Bhuj
Thunda Bhuj
Thunda Bhuj to Thakur Kuan
Thakur Kuan
Thakur Kuan to Odi Thaach
Odi Thaach
Mantalai Lake
Odi Thaach to Parvati Project
Parvati Project to Khirganga
Khirganga to Barshani
Reflections

Photo Album

Author - Manish Hatwalne (All photographs by Advait Karande)